Monday, 30 January 2023

ขั้นตอนการขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูหมดอายุ

30 Mar 2021
3133

ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีความประสงค์ยื่นคําขอต่ออายุ ใบอนุญาตประกอวิชาชีพ สามารถยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 180 วัน (6 เดือน) ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service และ KSP School) เพื่อเป็นหลักฐาน ในการประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th เพื่อตรวจสอบประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วันเดือนปี ที่จะหมดอายุ

2. เข้าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์และยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถเข้าระบบได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

1. ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง KSP Self-Service (https://selfservice.ksp.or.th)

2. ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสถานศึกษา KSP School (http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school) ก่อนยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้สถานศึกษาบันทึก ข้อมูลทะเบียนสถานศึกษาก่อนยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต

**กรณียังไม่ได้สมัครสมาชิก ให้สมัครสมาชิกในระบบก่อน และดําเนินการล็อกอินเข้าระบบ**

3. ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพทั้ง ๔ ประเภทวิชาชีพ ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์

  • เข้าเมนู ใบอนุญาต >> ขอต่ออายุใบอนุญาต-ครูไทย >> บันทึกข้อมูลคําขอ ต่ออายุใบอนุญาต (ตามประเภทวิชาชีพที่จะขอต่ออายุ)

4. ชําระค่าธรรมเนียมค่าต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

หลังจากบันทึกคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว ให้พิมพ์ใบแจ้งชําระ ค่าธรรมเนียมและสามารถชําระค่าธรรมเนียมได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

  • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ระบบยังไม่รองรับการชําระผ่าน mobile Banking)
  • เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น)

จุดบริการชําระค่าธรรมเนียมจะส่งข้อมูลการรับชําระค่าธรรมเนียม ภายใน 1-3 วันทําการ

5. ตรวจสอบคุณสมบัติการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและเอกสารประกอบ

หลังจากบันทึกคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและชําระค่าธรรมเนียมแล้ว จุดบริการงานคุรุสภา ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในจังหวัดที่ท่านอยู่เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและ เอกสารแนบประกอบ โดยจะดําเนินการภายใน 5-7 วันทําการ

6. เสนอพิจารณาอนุมัติ

หลังจากผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะดําเนินการเสนอ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พิจารณาอนุมัติการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แก่ผู้ที่ยื่นคําขอและ ผ่านการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน โดยจะใช้ระยะเวลาดําเนินการ ๑๕ วันทําการหลังจากที่ตรวจสอบคําขอ และชําระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว

7. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติ

หลังจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาอนุมัติแล้ว สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จะดําเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านเว็บไซต์ของคุรุสภา เมนู ตรวจสอบผลต่าง ๆ ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต (http://www.ksp.or.th/service/license_search.php) และสามารถพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้ทันที ผ่านระบบ KSP Self-Service และ KSP School

หมายเหตุ ผู้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เฉลี่ยภายใน 30 วันทําการ