Sunday, 29 January 2023

บัตรประชาชนหาย ต้องทำอย่างไร แจ้งความหรือไม่

บัตรประชาชนเป็นเอกสารราชการที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนว่าเป็นคนไทย หากบัตรประชาชนหาย จะต้องทำอย่างไร และต้องแจ้งความหรือไม่ วันนี้ Variety24hr มีคำตอบให้

บัตรประชาชนหาย-1

เมื่อทำบัตรประชาชนหาย ไม่ต้องไปที่โรงพักเพื่อแจ้งความ ให้เดินทางไปที่สำนักงานเขต, เทศบาล, อำเภอ หรือจุดให้บริการในเขตที่เพื่อนๆ นั้นอาศัยอยู่ที่ใกล้ที่สุดโดยไม่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาแต่อย่างใด

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • เอกสารที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ เช่น ใบขับขี่ สำเนาใบรับรองจบการศึกษา หรือพาสปอร์ต
  • ถ้าไม่มีเอกสารที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ จะต้องนำเจ้าบ้าน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนัน หรือผู้นำชุมชน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือมาทำการรับรองด้วย

เมื่อเดินทางไปถึงจุดให้บริการทำบัตรประชาชนแล้ว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า “มาทำบัตรประชาชนเนื่องจากหาย”

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะทำการบันทึก และจัดการทำบัตรประชาชนใม่ตามกระบวนการ

ค่าธรรมเนียมทำบัตรประชาชน

  • 100 บาท
  • หากเกิน 60 วันนับตั้งแต่วันบัตรหาย จะถูกปรับเพิ่มอีก 100 บาท รวมเป็น 200 บาท

ทั้งนี้ หากนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อื่นไปใช้แสดงว่าตนเป็นเจ้าของบัตร ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาท 

หรือหากเอาไปหรือยึดไว้ซึ่งบัตรของผู้อื่นเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกิน 10,000 บาท รวมทั้งอาจจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องด้วย

พบบัตรประจำตัวประชาชนที่เจ้าของบัตรทำหายหรือลืมไว้ แต่ไม่สามารถติดต่อเจ้าของบัตรมารับคืนได้ ขอให้นำส่งกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล หรือสถานที่ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนหรือใส่ตู้ไปรษณีย์ 

ข้อมูล กรมการปกครอง