Monday, 30 January 2023

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ที่ควรรู้ เอาไว้สอบใบขับขี่

การใช้รถใช้ถนนการรู้ความหมายป้ายจราจรเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะทำให้เรานั้นขับขี่ได้อย่างปลอดภัยต่อตัวเองและเพื่อนร่วมทาง นอกจากนี้การสอบใบขับขี่ ข้อสอบส่วนใหญ่จะเป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับป้ายจราจรด้วย

เครื่องหมายจราจร

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร คืออะไร ?

ป้ายจราจร คือ สัญลักษณ์จราจรมีลักษณะเป็นสัญญาณแสงหรือป้ายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการการจราจร ในพื้นที่นั้นๆ ให้มีความคล่องตัว และปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ทุกประเภท


ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร มีกี่ประเภท ?

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่

 1. ประเภทบังคับ กล่าวคือ ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติตามป้ายจราจร หรือเครื่องหมายจราจรนั้นอย่างเคร่งครัด ฝ่าฝืนไม่ได้ หากฝ่าฝืนจะมีโทษ ส่วนใหญ่ตัวป้ายจะมีพื้นขาว สัญลักษณ์วงกลมสีแดง
 2. ประเภทเตือน กล่าวคือ ผู้ขับขี่จะต้องใช้ความระมัดระวัง หากเห็นป้ายจราจร หรือเครื่องหมายจราจรประเภทนี้ ลักษณะส่วนใหญ่ป้ายจะมีพื้นหลังสีน้ำเงิน และสัญลักษณ์สีขาว หรือมีพื้นหลังสีเหลือง ลัญลักษณ์สีดำ หรือพื้นหลังสีแดง สัญลักษณ์สีดำ
 3. ประเภทแนะนำ กล่าวคือ มีไว้สำหรับแนะนำผู้ขับขี่เกี่ยวกับเส้นทางต่างๆ พอสังเขปเข้าใจง่าย

ความหมายของป้ายจราจร และเครื่องหมายจราจร


ป้ายจราจรประเภทบังคับ

ภาพชื่อความหมาย
หยุดหยุดรถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
ให้ทางให้ทางรถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไป ก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และ ไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
ให้รถสวนทางมาก่อนให้รถสวนทางมาก่อนให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อน ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถรอถัดต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านไปหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้
ห้ามแซงห้ามแซงห้ามไม่ให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามเข้าห้ามเข้าห้ามไม่ให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามกลับรถห้ามกลับรถทางขวาห้ามไม่ให้กลับรถในทางขวา บริเวณเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามกลับรถไปทางซ้ายห้ามกลับรถทางซ้ายห้ามไม่ให้กลับรถไปในทางซ้าย บริเวณเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามเลี้ยวซ้ายห้ามเลี้ยวซ้าย ห้ามไม่ให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย
ห้ามเลี้ยวขวาห้ามเลี้ยวขวาห้ามไม่ให้เลี้ยวรถไปทางขวา
ห้ามรถยนต์ห้ามรถยนต์ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถบรรทุกห้ามรถบรรทุกห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถจักรยานยนต์ห้ามรถจักรยานยนต์ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถยนต์สามล้อห้ามรถยนต์สามล้อห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถสามล้อห้ามรถสามล้อห้ามรถสามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถจักรยานห้ามรถจักรยานห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นห้ามล้อเลื่อนลากเข็นห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร'ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามใช้เสียงห้ามใช้เสียงห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณหรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใด ๆในเขตที่ติดตั้งป้าย
ห้ามคนห้ามคนห้ามคนผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามจอดรถห้ามจอดรถห้ามมิให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การรับ-ส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า
ห้ามหยุดรถห้ามหยุดรถห้ามมิให้หยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด
หยุดตรวจหยุดตรวจให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจและเคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วเท่านั้น
จำกัดความเร็วจำกัดความเร็วห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย จนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น
ห้ามรถหนักเกินกำหนดห้ามรถหนักเกินกำหนดห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดหรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับ น้ำหนักบรรทุก เกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น "ตัน" ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถกว้างเกินกำหนดห้ามรถกว้างเกินกำหนดห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีขนาดกว้างเกินกำหนดเป็น "เมตร" ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้น เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถสูงเกินกำหนดห้ามรถสูงเกินกำหนดห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากำหนดเป็น "เมตร" ตาม จำนวนเลข ในเครื่องหมายเข้าไปในเขตทางหรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้าย
ให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้าให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้าให้ขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด
ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้ายให้ขับรถไปทางซ้ายแต่ทางเดียว
ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวาทางเดินรถทางเดียวไปทางขวาให้ขับรถไปทางขวาแต่ทางเดียว
ให้ชิดซ้ายให้ชิดซ้ายให้ขับรถผ่านไปทางซ้ายของป้าย
ให้ชิดขวาให้ชิดขวาให้ขับรถผ่านไปทางขวาของป้าย
ให้เลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวซ้ายให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียว
ให้เลี้ยวขวาให้เลี้ยวขวาให้ขับรถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทางเดียว
ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาให้ขับรถไปทางซ้าย หรือไปทางขวา
ให้ไปทางซ้ายหรือทางขวาให้ไปทางซ้ายหรือทางขวาให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของป้าย
วงเวียนวงเวียนให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียนและรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิแก่รถที่เล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อน ห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน
สุดเขตบังคับสุดเขตบังคับพ้นสุดระยะที่บังคับตามความหมายของป้ายบังคับที่ติดตั้งไว้ก่อน

ป้ายจราจรประเภทบังคับ 2

ภาพชื่อความหมาย
ให้รถตรงไปให้รถตรงไปผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด เป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้น ห้ามมิให้ไปทางซ้ายหรือไปทางขวา
ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย-1ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายเท่านั้น
ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา-1ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวาทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางขวาเท่านั้น ห้ามมิให้ขับรถไปทางซ้าย
ให้ชิดซ้าย-1ให้ชิดซ้ายให้ขับรถไปทางด้านซ้ายของเครื่องหมาย
ให้ชิดขวา-1ให้ชิดขวาให้ขับรถไปทางด้านขวาของเครื่องหมาย
ให้ไปทางซ้ายหรือทางขวาให้ไปทางซ้ายหรือทางขวาให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของป้าย
ให้เลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวซ้ายให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียว
ให้เลี้ยวขวาให้เลี้ยวขวาให้ขับรถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทางเดียว
ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาให้ขับรถไปทางซ้าย หรือไปทางขวา
ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปหรือเลี้ยวไปทางซ้ายเท่านั้น
ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวาให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวาผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปหรือเลี้ยวไปทางขวาเท่านั้น
วงเวียนวงเวียนให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียน และรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุด ให้สิทธิแก่รถที่เล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อน ห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน
ช่องเดินรถประจำทางช่องเดินรถประจำทางช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถประจำทาง
ช่องเดินรถมวลชนช่องเดินรถมวลชนช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถมวลชน และให้ใช้ได้เฉพาะรถที่มีจำนวนคนบนรถไม่น้อยกว่าตัวเลขที่ระบุในป้าย
ช่องเดินรถจักรยานยนต์ช่องเดินรถจักรยานยนต์ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถจักรยานยนต์
ช่องเดินรถจักรยานช่องเดินรถจักรยานช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถจักรยาน
เฉพาะคนเดินเฉพาะคนเดินบริเวณที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้ใช้ได้เฉพาะคนเดินเท้าเท่านั้น
ความเร็วขั้นต่ำความเร็วขั้นต่ำบริเวณที่ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่าที่กำหนดเป็น กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขที่ระบุในป้าย

ป้ายจราจรประเภทเตือน

ภาพชื่อความหมาย
ทางโค้งซ้ายทางโค้งซ้ายทางข้างหน้าโค้งไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ทางโค้งขวาทางโค้งขวาทางข้างหน้าโค้งไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านขวาด้วยความระมัดระวัง
ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้ายทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้ายทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวาทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวาทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านขวาด้วยความระมัดระวัง
ทางโค้งรัศมีแคบเริ่มซ้ายทางโค้งรัศมีแคบเริ่มซ้ายทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านขวาด้วยความระมัดระวัง
ทางโค้งรัศมีแคบเริ่มขวาทางโค้งรัศมีแคบเริ่มขวาทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านขวาด้วยความระมัดระวัง
ทางคดเคี้ยวเริ่มซ้ายทางคดเคี้ยวเริ่มซ้ายทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ทางคดเคี้ยวเริ่มขวาทางคดเคี้ยวเริ่มขวาทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ทางโทตัดทางเอกทางโทตัดทางเอกทางข้างหน้ามีทางโทตัด ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววายทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววายทางข้างหน้ามีทางโทแยกจากทางเอกไปทางซ้ายเป็นรูปตัววาย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ทางโทแยกทางเอกทางซ้ายทางโทแยกทางเอกทางซ้ายทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางซ้ายให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ทางโทแยกทางเอกทางขวาทางโทแยกทางเอกทางขวาทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางขวาให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้ายทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้ายทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้ายและหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวาทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวาทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวาและหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้ายทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้ายทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวาทางโทเชื่อมทางเอกจากขวาทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
วงเวียนข้างหน้าวงเวียนข้างหน้าทางข้างหน้าจะเป็นทางแยกมีวงเวียน ให้ขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ทางแคบลงทั้งสองด้านทางแคบลงทั้งสองด้านทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น ขณะที่รถผ่านทางแคบผู้ขับรถจะต้องระมัดระวังมิให้รถชนหรือเสียดสีกัน
ทางแคบด้านซ้ายทางแคบด้านซ้ายทางข้างหน้าด้านซ้ายแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น
ทางแคบด้านขวาทางแคบด้านขวาทางข้างหน้าด้านขวาแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้นความ
สะพานแคบสะพานแคบทางข้างหน้ามีสะพานแคบ รถเดินหลีกกันไม่ได้ ให้ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอันตรายจากรถที่จะสวนมา จากอีกฝ่ายหนึ่งของสะพาน ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งอยู่ ก็ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย
ทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทางทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทางทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่านและไม่มีเครื่องกั้นทาง ให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และสังเกตดูรถไฟทั้งทางขวาและทางซ้าย ถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่านมาให้หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร แล้วรอคอยจนกว่ารถไฟนั้นผ่านพ้นไปและปลอดภัยแล้ว จึงเคลื่อนรถต่อไปได้ ห้ามมิให้ขับรถตัดหน้ารถไฟในระยะที่อาจจะเกิดอันตรายได้เป็นอันขาด
ทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทางทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทางหน้าที่ได้กั้นทาง หรือมีเครื่องกั้นทางปิดกั้น ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถถัดต่อมาตามลำดับ เมื่อเปิดเครื่องกั้นทางแล้วให้รถที่หยุดรอเคลื่อนที่ตามกันได้
ทางขึ้นลาดชันทางขึ้นลาดชันทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันขึ้นเขาหรือขึ้นเนิน สันเขาหรือสันเนินอาจกำบังสายตาไม่ให้มองเห็นรถที่สวนมา ให้ขับรถให้ช้าลงและเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก กับให้ระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนทางมา
ทางลงลาดชันทางลงลาดชันทางข้างหน้าเป็นทางลาดลงเขาหรือลงเนิน ให้ขับรถให้ช้าลงเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก และผู้ขับรถไม่ควรปลดเกียร์หรือดับเครื่องยนต์เป็นอันขาดในกรณีที่เป็นทางลง เขา หรือเนินที่ชันมากให้ใช้เกียร์ต่ำเพื่อความปลอดภัย
เตือนรถกระโดดเตือนรถกระโดดทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับอย่างกะทันหัน เช่น บริเวณคอสะพาน ทางข้ามท่อระบายน้ำ และคันชะลอความเร็วเป็นต้น ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวัง
ผิวทางขรุขระผิวทางขรุขระทางข้างหน้าขรุขระมากมีหลุมมีบ่อ หรือเป็นสันติดต่อกัน ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวัง
ทางลื่นทางลื่นทางข้างหน้าลื่นเมื่อผิวทางเปียกอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังการลื่นไถล อย่าใช้ห้ามล้อโดยแรงและทันที การหยุดรถ การเบารถ หรือเลี้ยวรถในทางลื่นต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ผิวทางร่วนผิวทางร่วนทางข้างหน้ามีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็นเมื่อขับรถด้วยความเร็วสูงให้ขับรถให้ ช้าลง และระมัดระวังอันตราย อันอาจเกิดจากวัสดุผิวทาง
สะพานเปิดได้สะพานเปิดได้ทางข้างหน้าจะต้องผ่านสะพานที่สามารถเปิดให้เรือลอด ให้ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังในการหยุดรถ เมื่อเจ้าหน้าที่จะปิดกั้นทางเพื่อเปิดสะพานให้เรือผ่านเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อรถข้างหน้าและรถข้างหลัง
ทางร่วมทางร่วมางข้างหน้าจะมีรถเข้ามาร่วมในทิศทางเดียวกันจากทางซ้ายหรือทางขวาตามลักษณะ สัญลักษณ์ในป้าย ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ทางคู่ข้างหน้าทางคู่ข้างหน้าทางข้างหน้าเป็นทางคู่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรออกเป็นสองทางไปทาง หนึ่งมาทางหนึ่ง ให้ขับรถชิดไปทางด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
สิ้นสุดทางคู่สิ้นสุดทางคู่ทางข้างหน้าเป็นทางร่วมที่ไม่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจร ให้ขับรถช้าลงและชิดด้านซ้ายของทาง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น
จุดกลับรถจุดกลับรถทางข้างหน้าจะมีที่กลับรถ
สัญญาณจราจรสัญญาณจราจรทางข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจร ให้ขับรถช้าลงและพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร
หยุดข้างหน้าหยุดข้างหน้าทางข้างหน้ามีเครื่องหมายหยุดติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทันที เมื่อขับรถถึงป้ายหยุด
ระวังคนข้ามถนนระวังคนข้ามถนนทางข้างหน้ามีทางสำหรับคนข้ามถนนหรือมีหมู่บ้านราษฎรอยู่ข้างทาง ซึ่งมีคนเดินข้ามไปมาอยู่เสมอ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและ ระมัดระวังคนข้ามถนน ถ้ามีคนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้คนเดินข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย
ระวังคนข้ามถนนระวังคนข้ามถนนทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทาง ให้ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอุบัติเหตุซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียน ถ้ามีเด็กนักเรียนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้เด็กนักเรียนข้ามถนนไปได้โดย ปลอดภัย ถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกำลังสอน ให้งดใช้เสียงสัญญาณและห้ามทำให้เกิดเสียงรบกวนด้วยประการใด ๆ
ระวังสัตว์ระวังสัตว์ทางข้างหน้าอาจมีสัตว์ข้ามทางให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ
ระวังอันตรายระวังอันตรายทางข้างหน้ามีอันตราย เช่น เกิดอุบัติเหตุ ทางทรุด เป็นต้น ให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ
เขตห้ามแซงเขตห้ามแซงใช้ติดตั้งทางด้านขวาของทาง หมายความว่า ทางช่วงนั้นมีระยะมองเห็นจำกัด ผู้ขับรถไม่สามารถมองเห็นรถที่สวนมาในระยะที่จะแซงรถอื่นได้
เครื่องหมายลูกศรคู่เครื่องหมายลูกศรคู่มีเกาะหรือสิ่งกีดขวางอยู่กลางทางจราจร ยวดยานสามารถผ่านไปได้ทั้งทางซ้ายและทางขวาของป้าย
อุบัติเหตุข้างหน้าอุบัติเหตุข้างหน้าทางข้างหน้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น อาจมียวดยานหรือสิ่งอื่นกีดขวางทางจราจร
ทางเบี่ยงซ้ายทางเบี่ยงซ้ายทางข้างหน้ามีการก่อสร้างทางหลวง การจราจรจะต้องเปลี่ยนแนวทางไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวทางด้านซ้าย
ทางเบี่ยงขวาทางเบี่ยงขวาทางข้างหน้ามีการก่อสร้างทางหลวง การจราจรจะต้องเปลี่ยนแนวทางไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวทางด้านขวา
เครื่องจักรกำลังทำงานเครื่องจักรกำลังทำงานทางข้างหน้ามีเครื่องจักรกำลังทำงานอยู่ข้างทาง และล้ำเข้ามาในผิวจราจร หรือใกล้ผิวจราจรเป็นครั้งคราว
คนทำงานคนทำงานทางข้างหน้ามีคนงานกำลังทำงานอยู่บนผิวจราจรหรือใกล้ชิดกับผิวจราจร
สำรวจทางสำรวจทางทางข้างหน้ามีเจ้าหน้าที่กำลังทำการสำรวจทางอยู่บนผิวจราจรหรือใกล้ชิดกับผิวจราจร

เครื่องหมายจราจร ประเภท เครื่องหมายบนพื้นทาง 

ภาพชื่อความหมาย
เส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติเส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติ ให้ขับรถในด้านซ้าย เลี้ยวขวาหรือแซงหน้ารถคันอื่นได้เมื่อปลอดภัย
เส้นแบ่งทิศทางจราจรเตือนเส้นแบ่งทิศทางจราจรเตือนให้ทราบว่าจะถึงเขตทางข้าม แยก เขตห้ามแซง เว้นแต่จะเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ หรือกลับรถ ขับข้ามเส้นได้แต่ต้องระวังเป็นพิเศษ (สังเกตดูจะเห็นว่าเส้นจะยาวกว่า เส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติ)
เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซงเส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซงห้ามแซงหรือขับรถผ่านคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด
เส้นแบ่งทิศทางจราจร คู่เส้นแบ่งทิศทางจราจร คู่รถทางเส้นประอาจข้ามหรือแซงได้เมื่อปลอดภัย
เส้นแบ่งทิศทางจราจร คู่ -1เส้นแบ่งทิศทางจราจร คู่ -1รถทางเส้นทึบห้ามแซง ขับรถผ่าน หรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด
เส้นแบ่งทิศทางจราจร ห้ามแซงคู่เส้นแบ่งทิศทางจราจร ห้ามแซงคู่เส้นแบ่งทิศทางจราจร ห้ามแซงคู่
เส้นแบ่งช่องเดินรถปกติเส้นแบ่งช่องเดินรถปกติให้ขับรถในช่องเดินรถ ห้ามขับคร่อมเส้นหรือทับเส้น เว้นแต่จะเปลี่ยนช่องเดินรถหรือกลับรถ
เส้นแบ่งช่องเดินรถเตือนเส้นแบ่งช่องเดินรถเตือนแสดงให้ทราบว่าใกล้จะถึงเส้นแบ่งช่องเดินรถห้ามแซง ห้ามขับคร่อมเส้นช่องเดินรถ เว้นแต่จะเปลี่ยนช่องเดินรถ
เส้นแบ่งช่องเดินรถห้ามแซงเส้นแบ่งช่องเดินรถห้ามแซงห้ามแซงโดยเด็ดขาด ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมเส้น หรือกลับรถ
เส้นขอบทางเส้นขอบทางให้ขับรถในช่องทางจราจรด้านขวาของเส้น
เส้นแบ่งเดินรถประจำทางเส้นแบ่งเดินรถประจำทางรถประจำทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารที่อธิบดีกรมตำรวจกำหนด ให้ใช้ช่องทางเดินรถด้านซ้ายของเส้นนี้ รถประเภทอื่นห้ามขับผ่านเข้าไปในช่องนี้
เส้นแบ่งภายในช่องเดินรถประจำทางเส้นแบ่งภายในช่องเดินรถประจำทางให้รถประจำทางหรือรถที่กำหนดวิ่งในช่องทางได้ทั้ง 2 ช่อง ทั้งซ้ายและขวาของเส้นนี้
เส้นแบ่งช่องเดินรถประจำทางสามารถข้ามผ่านได้เส้นแบ่งช่องเดินรถประจำทางสามารถข้ามผ่านได้เส้นแบ่งช่องเดินรถประจำทางสามารถข้ามผ่านได้
จุดเริ่มต้นช่องเดินรถประจำทางจุดเริ่มต้นช่องเดินรถประจำทางรถประจำทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารที่อธิบดีกรมตำรวจกำหนด ให้ผ่านเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางหลังจุดนี้ รถประเภทอื่นห้ามขับเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางหลังจุดนี้
เส้นแนวหยุดเส้นแนวหยุดให้ผู้ขับรถหยุดรถก่อนถึงแนวเส้นขวางทุกครั้งเพื่อดูจังหวะรถว่างหรือรอให้คนข้าม ในทางข้ามข้างหน้าผ่านไปก่อนเมื่อปลอดภัยจึงขับรถผ่านไป
เส้นให้ทางเส้นให้ทางเป็นเส้นประสีขาวข้ามถนนให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลง แล้วดูให้รถอื่นที่ออกจากทางร่วม หรือคนเดินเท้าในทางข้ามที่ขวางหน้าผ่านไปก่อน เห็นปลอดภัยแล้วจึงขับรถผ่านไป
เส้นทแยงสำหรับทางแยกเส้นทแยงสำหรับทางแยกเป็นเส้นทึบสีเหลืองลากทแยงมุม ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยงนี้
ลูกศรตรงไปลูกศรตรงไปผู้ขับในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องขับตรงไป ห้ามขับเลี้ยวซ้าย หรือขวา
ลูกศรเลี้ยวซ้ายลูกศรเลี้ยวซ้ายผู้ขับในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องขับเลี้ยวซ้าย ห้ามขับตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ลูกศรเลี้ยวขวาลูกศรเลี้ยวขวาผู้ขับในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องขับเลี้ยวขวา ห้ามขับตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
ลูกศรเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาลูกศรเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาผู้ขับในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องเลี้ยวขับซ้ายหรือเลี้ยวขวา ห้ามขับตรงไป
ผู้ขับในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องขับตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย ห้ามขับเลี้ยวไปทางขวา ลูกศรตรงไป หรือเลี้ยวซ้ายผู้ขับในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องขับตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย ห้ามขับเลี้ยวไปทางขวา
ลูกศรตรงไป หรือเลี้ยวขวาลูกศรตรงไป หรือเลี้ยวขวาผู้ขับในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องขับตรงไปหรือเลี้ยวขวา ห้ามขับเลี้ยวไปทางซ้าย
ลูกศรตรงไปและเลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวาลูกศรตรงไปและเลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวาผู้ขับในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องขับตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
ลูกศรเลี้ยวกลับลูกศรเลี้ยวกลับผู้ขับในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องกลับรถไปใช้ช่องทางในทิศทางจราจรตรงข้าม ห้ามขับตรงหรือเลี้ยวซ้าย (ต้องดูความปลอดภัยในรถที่สวนมาทางจราจรตรงข้ามเมื่อปลอดภัยจึงกลับรถได้)

รวมข้อสอบใบขับขี่

 1. หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 2. หมวดกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
 3. หมวดเครื่องหมายพื้นทาง
 4. หมวดป้ายบังคับ
 5. หมวดป้ายเตือน
 6. หมวดป้ายแนะนำ
 7. หมวดมารยาทและจิตสำนึก
 8. หมวดเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
 9. หมวดการบำรุงรักษารถ

ขั้นตอนการสอบใบขับขี่ คลิ๊กที่นี่