Monday, 30 January 2023

เสาไฟฟ้ากระแสไฟรั่วถูกช็อต ใครรับผิดชอบ ?

28 Jul 2021
2435

หลายคนอาจประสบพบเจอด้วยตัวเอง หรือคนรู้จัก โดนไฟฟ้าที่รั่วจากเสาไฟริมถนน หรือไฟฟ้าที่รั่วตามรั้วริมถนนถูกดูด หรือช็อตเสียชีวิต อาจเกิดคำถามขึ้นมาว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วใครจะมารับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น วันนี้เราลองมาดูตัวอย่างของคดีแบบนี้กัน


คดีดังกล่าวมีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยว่า เทศบาลและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติอันเป็นการกระทำละเมิดต่อบุตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสองหรือไม่ ? หากเป็นการกระทำละเมิด เทศบาลและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพียงใด ?

เสาไฟกระแสไฟรั่วถูกช็อต ใครรับผิดชอบ-1

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า จากการชันสูตรศพของเจ้าหน้าที่ตำรวจและการให้ถ้อยคำของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าซึ่งเป็นผู้รับแจ้งและได้เข้าไปในที่เกิดเหตุเพื่อปลดสวิตซ์ไฟสาธารณะที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ รวมทั้งข้อเท็จจริงของพนักงานอัยการผู้ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมาย โดยที่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้มีสาเหตุโกรธเคืองกับ เทศบาลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) มาก่อนแต่อย่างใด ข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นที่ให้การไปในทิศทางเดียวกันว่า การเสียชีวิตของบุตรชายของผู้ฟ้องคดีเกิดจากกระแสไฟฟ้าที่รั่วมาจากโคมไฟสาธารณะของเทศบาลผ่านไปยังนอตยึดฐาน โคมไฟดังกล่าวซึ่งแตะกับสายลวดยึดเสาไฟฟ้าด้านบนของการไฟฟ้า ทำให้กระแสไฟฟ้าดังกล่าวรั่วลงสู่รั้วลวดหนาม เป็นเหตุให้กระแสไฟฟ้าช็อตบุตรของผู้ฟ้องคดีถึงแก่ความตาย จึงเป็นข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือ


เมื่อโคมไฟฟ้าสาธารณะเป็นทรัพย์สินของเทศบาล ซึ่งมีหน้าที่ตามมาตรา 56 ประกอบมาตรา 53 (7) แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ในการจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง แต่ไม่ตรวจตราและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ไฟฟ้าดังกล่าวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพื่อมิให้ชํารุดและเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนทั่วไป การกระทำของเทศบาล จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ และเป็นการละเมิดต่อผู้ตายที่ต้อง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


โดยที่ มาตรา 438 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด มาตรา 443 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีทำให้เขาถึงตายนั้น ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่าปลงศพ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นๆ อีกด้วย วรรคสาม บัญญัติว่า ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทำให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายด้วยไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นชอบที่จะ ได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น และมาตรา 1563 บัญญัติว่า บุตรจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา


เมื่อผู้ตายเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงชอบที่จะได้รับ ค่าสินไหมทดแทนจากการขาดไร้อุปการะ โดยไม่จำต้องพิจารณาว่าผู้ตายจะได้อุปการะเลี้ยงดูผู้ฟ้องคดีทั้งสองหรือไม่


สำหรับจำนวนค่าอุปการะเลี้ยงดูที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองควรได้รับนั้น ศาลย่อมกําหนดค่าขาดไร้อุปการะให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นจำนวนพอสมควรได้ โดยเห็นว่าแม้ผู้ตายจะยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี แต่หากได้ประกอบอาชีพ ก็ย่อมมีสิทธิได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และโดยที่ศาลปกครองชั้นต้นกําหนดค่าขาดไร้อุปการะให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของรายได้ ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้องขอมา


กล่าวคือกําหนดให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับค่าขาดไร้อุปการะจำนวน 4,000 บาท หรือ 2,000 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 16.5 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 792,000 บาท นั้น เห็นว่า ศาลปกครองชั้นต้น ได้กําหนดค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้ โดยได้คำนึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด จึงเป็นการกําหนดค่าสินไหม ทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอย่างเหมาะสมแล้ว ส่วนค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอื่น ที่ศาลปกครองชั้นต้นได้กําหนดให้จำนวนทั้งสิ้น 69,211 บาท นั้น เห็นว่า ศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาตามควรแก่กรณีแล้วเช่นกัน


การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชําระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งสองเป็นเงิน 861,211 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 (วันฟ้องคดี) เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จสิ้น ทั้งนี้ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาล ตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงชอบแล้ว

พิพากษายืน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 1564/2559)

เสาไฟกระแสไฟรั่วถูกช็อต ใครรับผิดชอบ-2

จากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องเทศบาลและการไฟฟ้าให้รับผิดชอบค่าเสียหาย จากการที่บุตรของผู้ฟ้องนั้นถูกกระแสไฟช็อตจากเสาไฟฟ้าสาธารณะจนเสียชีวิต และศาลเห็นว่าทั้งเทศบาลและการไฟฟ้ามีหน้าที่ต้องดูแลรักษาเสาไฟฟ้านี้ จึงพิพากษาให้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดี

Source : เพจกฎหมายใกล้มอ