Monday, 5 December 2022

“โอนรถ” ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เรื่องควรรู้สำหรับคนที่กำลังจะซื้อรถใช้งานสักคันต่อจากคนอื่น พ่อหรือแม่โอนให้ลูก มรดก หรือจากเต็นท์รถ นอกจากเรื่องสภาพรถที่คุณควรให้ความสำคัญแล้ว การโอนกรรมสิทธิ์รถ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ใช่น้อย สำหรับการโอนรถจะต้องทำอย่างไร โอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้กี่บาท เรามีคำแนะนำมาฝากกันค่ะ

ในการโอนรถ เป็นการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์รถ หรือเจ้าของรถตัวจริงที่มีชื่อในสมุดเล่มทะเบียนรถ จากคนหนึ่งมาเป็นของอีกคนหนึ่ง สามารถทำได้ที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่ผู้โอนมีที่อยู่ปรากฎในใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือที่ขอแจ้งใช้รถไว้

โอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง เมื่อเปลี่ยนเจ้าของรถคนใหม่

1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผุ้มีอำนาจลงนาม

3.สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี

4.แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียนร้อยแล้ว

5.หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอง กรณีผู้โอน และ/หรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง

ขั้นตอนการโอนรถ

1.นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่งานตรวจสภาพรถยนต์ (ยกเว้นกรณีโอนปิดบัญชีจากผู้ให้เช่าซื้อไปยังผู้เช่าซื้อ ซึ่งเป็นผู้ครอบครองรถตามรายการจดทะเบียน ไม่ต้องตรวจสอบรถ)

2.ยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียม ที่งานทะเบียนรถ

3.รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน

4.รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้าย ทะเบียนรถ

โอนรถได้ที่ไหนบ้าง

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งสาขา ที่ผู้โอนมีที่อยู่ปรากฎอยู่ปรากฎในใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือที่ขอแจ้งใช้รถไว้

ค่าใช้จ่ายในการโอนรถ

  1. ค่าคำขอการโอนรถมอเตอร์ไซค์ 5 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการโอนรถมอเตอร์ไซค์ 100 บาท

3. ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ 200 บาท

4. ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ 100 บาท

5. ค่าอากรซื้อขายต่อราคาประเมินแสนละ  500 บาท

วิธีโอนรถกรณีเจ้าของเสียชีวิต

กรณีเจ้าของตัวจริงได้เสียชีวิตลงแต่ก่อนหน้านั้น ไม่ได้ทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินต่างๆ ไปให้คนในครอบครัว กรณีโอนรถของพ่อหรือแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วมาเป็นชื่อลูกเกิดขึ้นมาแล้วหลายเคส กรณีนี้จำเป็นต้องมีผู้จัดการมรดก มาทำการโอนรถแทนเจ้าของรถที่เสียชีวิตไปแล้ว โดยการโอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง มีดังต่อไปนี้

หลักฐานประกอบการโอนรถกรณีเจ้าของเสียชีวิต

1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

2.แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งบันทึกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียบร้อยแล้ว

3.ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

4.หลักฐานการได้มาของตัวรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขาย (ถ้ามี)

5.กรณีโอนรับมรดก แนบสำเนาใบมรณบัตรเจ้าของรถ และคำสั่งศาลหรือเอกสารของทางราชการที่ระบุชื่อผู้รับมรดก/ผู้จัดการมรดก

6.หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

ขั้นตอนการโอนรถกรณีเจ้าของเสียชีวิต

1.นำรถเข้ารับการตรวจสอบ ที่ฝ่ายตรวจสภาพรถ (ยกเว้นกรณีโอนปิดบัญชีจากผู้ให้เช่าซื้อไปยังผู้เช่าซื้อ ซึ่งเป็นผู้ครอบครองรถตามรายการจดทะเบียน ไม่ต้องตรวจสอบรถ)

2.ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อมหลักฐาน และผลการตรวจสอบรถ (ถ้ามี)

3.ชำระเงินค่าธรรมเนียม

4.รอรับเอกสารคืน

หมายเหตุ การโอนกรรมสิทธิ์รถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน (หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท)

การโอนรถโดยศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

หากเจ้าของรถเสียชีวิตและได้มีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกจากศาลเรียบร้อย  แล้วในกรณีนี้ผู้รับโอนคือผู้จัดการมรดก ก็สามารถเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อนำไปโอนรถได้ที่สำนักงานขนส่งดังต่อไปนี้

หลักฐานประกอบการโอนรถโดยศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

2.สำเนาหรือภาพถ่ายใบมรณะบัตรของเจ้ามรดก

3.สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

4.หลักฐานประจำตัวผู้จัดการมรดกในฐานะผู้โอนและของผู้รับโอน

4.1 ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

4.2 ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน

4.3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

ขั้นตอนการโอนรถโดยศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

1.ใช้แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งมีการกรอกข้อความและลงนามในคำขอแล้ว ยื่นคำร้องขอโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของพร้อมหลักฐาน

2.นำรถเข้ารับการตรวจสอบ

3.ชำระค่าธรรมเนียม

4.รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน

หมายเหตุ

การดำเนินการโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของรถหากผู้โอนหรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเองจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำเนินการแทน และผู้ดำเนินการแทนต้องนำบัตรประชาชนมาแสดง และการดำเนินการโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของจะต้องไปดำเนินการที่หน่วยงาน ของกรมการขนส่งทางบกที่รับผิดชอบพื้นที่จดทะเบียนไว้

การโอนลอยรถ

การโอนลอยรถ เป็นการโอนกรรมสิทธิ์แบบหนึ่งที่หลายคนนิยมทำ โดยเฉพาะการซื้อขายรถมือสอง สำหรับการ โอนลอยรถ คือ การที่เจ้าของรถหรือผู้ขายรถ ได้ขายรถให้กับผู้ซื้อ โดยทำการเซ็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนรถให้แก่ผู้ซื้อ แล้วให้ผู้ซื้อไปดำเนินการเองที่สำนักงานขนส่งทางบก แต่ผู้ขายไม่ได้ไปทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์รถที่สำนักงานขนส่ง

การที่ผู้ขายได้เซ็นเอกสารทั้งหมดให้ผู้ซื้อ รวมไปถึงเอกสารโอนลอย เพื่อให้ผู้ซื้อไปดำเนินการโอนรถเองที่สำนักงานขนส่ง จึงเป็นการ โอนลอยรถ นั่นเอง โดยวิธีการ โอนลอยรถนี้ มักจะใช้ในการซื้อขายรถมือสองเป็นส่วนใหญ่ ผู้ขายจะทำการเซ็นเอกสารสำหรับการโอนลอยรถรอไว้ก่อน แม้ว่าจะมีผู้ซื้อหรือยังไม่มีผู้ซื้อรถคันนั้นก็ตาม เมื่อใดมีผู้สนใจและซื้อรถคันนั้น ผู้ซื้อก็สามารถนำเอกสาร โอนลอยรถที่ผู้ขายได้เซ็นไว้แล้ว นำไปโอนรถที่สำนักงานขนส่งได้เลย ผู้ขายไม่ต้องไปที่สำนักงานขนส่งเพื่อทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ให้เสียเวลา

แต่ก็มีข้อควรระวังตรงที่ หากผู้ซื้อไม่นำเอกสารโอนลอยรถ ไปดำเนินการโอนรถที่ขนส่งให้เสร็จเรียบร้อย แต่กลับนำรถไปใช้ในทางที่ไม่ดี หรือทำผิดกฎจราจร จะทำให้ผู้ขายอาจได้รับความเสียหาย จึงจำเป็นต้องเก็บหลักฐานการซื้อขายรถไว้ให้ดี ศึกษารายละเอียดการโอนลอยรถเพิ่มเติมได้ที่นี่

โอนรถแล้วกี่วัน ถึงเอาเข้าไฟแนนซ์ได้?

ก่อนที่หลายคนจะตัดสินใจซื้อรถสักคันไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็ตาม คงต้องมีการคิดมาก่อนแล้วว่าจะเลือกซื้อรถด้วยเงินสดหรือเงินผ่อนดี แต่สำหรับคนที่ตัดสินใจซื้อรถด้วยเงินสดก่อน แล้วจะนำรถมาเข้าไฟแนนซ์ ขอสินเชื่อทะเบียนรถในภายหลัง เพื่อนำเงินกลับไปใช้จ่ายหมุนเวียน แล้วผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้สามารถมีเงินก้อนกลับมาติดกระเป๋า นำมาใช้จ่ายหมุนเวียน แถมยังมีรถใช้งานเพิ่มขึ้นมาอีกคัน

แต่หลายคนอาจจะเคยเจอปัญหาว่า ไฟแนนซ์รถมักจะดูว่าคุณถือกรรมสิทธิ์รถคันนั้นมาแล้วกี่วัน หลายแห่งใช้เวลาในการครอบครองเป็นเจ้าของนาน 2- 3 เดือน ทำให้ไม่สะดวกกับผู้ที่ต้องการเงินก้อนกลับมาใช้หรือสำรองไว้อีกครั้ง ซึ่งเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเมื่อมาที่เฮงลิสซิ่ง

เป็นยังไงบ้างคะหลังจากได้อ่านบทความโอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง เพียงคุณโอนรถเป็นชื่อคุณแล้ว สามารถเอารถเข้าไฟแนนซ์ ขอสินเชื่อทะเบียนรถที่เฮงลิสซิ่งได้เลย ไม่ต้องรอครอบครองรถนานเป็นเดือน ก็มีเงินก้อนกลับมาใช้ แถมรถยังมีใช้งานเหมือนเดิม