Sunday, 29 January 2023

ขั้นตอนการสอบใบขับขี่ พร้อมรวมข้อสอบ ปี 2564 ดูไว้สอบผ่านแน่นอน

การสอบใบขับขี่ในประเทศไทยนั้นจะต้องสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยในภาคทฤษฎีนั้นจะเป็นการสอบแบบปรนัย เป็นข้อสอบที่มีตัวเลือกให้เลือกตอบ ทาง Variety 24 Hr. ได้รวบรวมข้อสอบใบขับขี่เอามาไว้ให้แล้ว พร้อมเฉลย เพื่อนๆ สามารถท่องจำเอาไปใช้ในการสอบได้เลย

ก่อนจะไปถึงข้อสอบ เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าการสอบใบขับขี่นั้นมีขั้นตอนอะไรบ้าง

1. เข้าไปจองคิวในแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue

2. เตรียมเอกสารดังนี้

 • บัตรประชาชนฉบับจริง
 • ใบรับรองแพทย์ ที่ออกไม่เกิน 1 เดือน
 • ใบรับรองการอบรม (กรณีมีการอบรมนอกสำนักงานขนส่ง เช่น อบรมที่มหาวิทยาลัย หรือในโรงเรียน)

3. ทดสอบสมรรถนะของร่างกาย มีทั้งหมด 4 ฐาน ดังนี้

 • ทดสอบตาบอดสี โดยจะมีแผ่นทดสอบตาบอดสีเจ้าหน้าที่จะชี้ไปที่สี และให้ผู้ทดสอบบอกว่าสีนั้นคือสีอะไร หรือบางทีอาจจะใช้สัญญาณไฟจราจรแทน
 • ทดสอบสายตาทางลึก จะเป็นการเลื่อนเสา 2 อัน ให้ตรงกันมากที่สุด โดยเจ้าหน้าที่จะเลื่อนเสาไปข้างหลัง 1 เสา และให้ผู้ทดสอบเลื่อนเสาผ่านรีโมทควบคุมเข้ามาให้ตรงกับเสาอันที่ 2
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง ตรงนี้เป็นการทดสอบจะเป็นการทดสอบให้ผู้ทดสอบบอกสีด้านข้างสายตาที่ปรากฎขึ้นว่าเป็นสีอะไร โดยจะให้วางหน้าให้จมูกอยู่ตำแหน่งดังภาพ แล้วดูไฟสัญญาณว่า ปรากฏเป็นสี แดง เขียว หรือ เหลือง ให้มอง สายตาไปข้างหน้า มองด้วยหางตา 
 • ทดสอบการตอบสนองของเท้า เป็นการให้ผู้ทดสอบเหยียบแป้นเบรคให้เร็วที่สุดหลังจากไฟแดงปรากฎขึ้น ซึ่งจะมีขีดไฟบอกว่าผู้ทดสอบนั้นเหยียบได้เร็วหรือช้า หากช้าจุดไฟสีแดงจะเพิ่มขึ้นจนสุด แสดงว่าเท้าของผู้ทดสอบนั้นตอบสนองช้า จะต้องทำการทดสอบใหม่

4. เข้ารับการอบรม จำนวน 5 ชั่วโมง เป็นการนั่งฟังบรรยายเหมือนในห้องเรียน แต่จะเป็นการเปิดวีดีโอให้นั่งดู โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมวิธีรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ขับขี่ไม่ประมาท มีความระมัดระวังมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติใช้ได้จริง และที่สำคัญมีข้อสอบอยู่ในนี้ด้วย

5. ทำข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย หรือข้อสอบแบบมีตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ และจะต้องตอบให้ถูกทั้งหมด 90% หรือ 45 ข้อ จึงจะถือว่าผ่านการสอบข้อเขียน หากสอบไม่ผ่านสามารถมาสอบใหม่ได้ภายใน 90 วัน

6. การสอบภาคปฏิบัติ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จะมีการสอบที่แตกต่างกัน ดังนี้

 • รถจักรยานยนต์ มีทั้งหมด 5 ท่า คือ
  • ท่าที่ 1 การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
  • ท่าที่ 2 การขับรถทางตัวบนทางแคบ
  • ท่าที่ 3 การขับรถผ่านทางโค้งรัศมีแคบรูปตัวแซด
  • ท่าที่ 4 การขับรถผ่านทางโค้งซ้ายและโค้งขวารูปตัวเอส
  • ท่าที่ 5 การขับรถหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
 • รถยนต์ มีทั้งหมด 7 ท่า คือ
  • ท่าที่ 1 การขับรถเดินหน้าและหยุดระเทียบทางเท้า
  • ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
  • ท่าที่ 3 การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย
  • ท่าที่ 4 การหยุดรถและออกรถบนทางลาด
  • ท่าที่ 5 การกลับรถ
  • ท่าที่ 6 การขับรถเดินห้าเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉาก
  • ท่าที่ 7 การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร

7. สอบผ่านทุกขั้นตอนแล้ว ถ่ายรูปติดใบขับขี่และชำระค่าธรรมเนียม

 • รถจักรยานยนต์ ทำครั้งแรกจะเป็นใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปี ค่าธรรมเนียม 105 บาท
 • รถยนต์ ทำครั้งแรกจะเป็นใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปี ค่าธรรมเนียม 205 บาท

รวมข้อสอบใบขับขี่

 1. หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 2. หมวดกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
 3. หมวดเครื่องหมายพื้นทาง
 4. หมวดป้ายบังคับ
 5. หมวดป้ายเตือน
 6. หมวดป้ายแนะนำ
 7. หมวดมารยาทและจิตสำนึก
 8. หมวดเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
 9. หมวดการบำรุงรักษารถ