Monday, 30 January 2023

วิธีต่อภาษี พ.ร.บ. ออนไลน์ ทำง่ายด้วยตัวเอง รถเกิน 7 ปีก็ต่อได้

ในยุคปัจจุบันระบบราชการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ การต่อภาษี พ.ร.บ. ชำระภาษีประจำปีรถก็เช่นเดียวกัน สามารถยื่นออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง และรถที่มีอายุเกิน 7 ปี สามารถยื่นต่อออนไลน์ได้เช่นเดียวกัน มาดูวิธีการกันว่าทำอย่างไร

วิธีต่อภาษี พ.ร.บ. ออนไลน์ ทำง่ายด้วยตัวเอง รถเกิน 7 ปีก็ต่อได้-19

การใช้งานบริการของระบบ e-Service บางบริการ จะต้องมีการลงทะเบียนรถเพื่อใช้บริการต่างๆ ซึ่งบริการที่จะต้องมีการลงทะเบียนรถเพื่อใช้บริการได้แก่ การยื่นชําระภาษีรถยนต์/ประจําปีผ่านอินเตอร์/เน็ต และ การยื่นคําขอแผ่นป้ายทะเบียนใหม่กรณีชํารุดผ่านอินเตอร์/เน็ต เป็นต้น

การลงทะเบียนสามารถกระทําด้วยตัวเองหรือกระทําการแทนได้ โดยกลุ่มผู้ใช้งานหลักคือ ประชาชน ตรอ. และ นิติบุคคล ซึ่งจะต้องระบุข้อมูลรถ ทะเบียน จังหวัด และชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองให้ถูกต้องตามฐานข้อมูลของระบบงานทะเบียน

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบยื่นต่อภาษี พ.ร.บ. ออนไลน์

ทุกขั้นตอนเข้าใช้งานผ่าน e-Service คลิ๊กที่นี่

1.ลงทะเบียนรถใหม่เพื่อใช้บริการ โดยเลือกที่เมนูบริการของระบบ e-Service เช่น บริการยื่นชําระภาษี รถยนต์ประจําปี

 • โปรแกรมจะแสดงรายการรถที่ลงทะเบียนไว้แล้วแบบอัตโนมัติเฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็น ประชาชน ดังรูป
 • ผู้ใช้งานระบุเงื่อนไข แลวกดปุ่ม แล้วคลิกป่ม “ค้นหา” เพื่อทําการค้นหา
 • คลิกปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อล้างหน้าจอ

การบันทึก/แก้ไขข้อมูล การยื่นภาษี พ.ร.บ. ออนไลน์

1.ผู้ใช้งานทําการคลิกเลือกที่รายการข้อมูลในตารางผลลัพธ์เพื่อทําการแก้ไขข้อมูล

2. ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “ลงทะเบียนรถ” เพื่อลงทะเบียนรถใหม่ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

3. ผู้ใช้งานทําการเลือกรายการ หน้ารายการรถที่ทะเบียนไว้แล้ว เพื่อทําการยกเลิกการลงทะเบียนรถ

วิธีการยื่นชําระภาษีรถยนต์ประจําปีผ่านอินเตอร์เน็ต

ระบบงานชําระภาษีรถยนต์ประจําปีผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นระบบงาน e-Service ที่ให้บริการประชาชน ตรอ. และนิติบุคคล สามารถใช้บริการยื่นชําระภาษีรถยนต์ประจําปีผ่านอินเตอร์เน็ต ผ่านบริการของกรมการขนส่งทางบกได้ โดยสามารถเลือกยื่นชําระภาษีรถยนต์ได้ 4 ประเภท ไดแก่ รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง, รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง, รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น

ซึ่งสามารถเลือกชําระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้เข้ารับบริการ ซึ่งมี 3 รูปแบบของการชําระเงินผ่านระบบ คือ การหักจากบัญชีเงินฝากของผู้เข้ารับบริการกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ การชําระด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต เช่น VISA หรือ MASTER Card และ การชําระผ่านเคาร์เตอร์ของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ หลังจากที่ได้ทําธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว

1.สอบถามข้อมูลภาษี / ภาษีค้างชําระ และสถานะรถของรถ

 • ประชาชน ตรอ. หรือ นิติบุคคล รวมไปถึงบุคคลทั่วไป(ไม่จําเป็นต้องสมัครสามาชิก) ที่ต้องการสอบถาม ข้อมูลภาษีและสถานะรถ สามารถเขามาตรวจสอบข้อมูลได้ โดยเลือกเมนูบริการ สอบถามข้อมูลภาษี/ภาษีค้างชําระและสถานะรถของรถ ซึ่งจะแสดงหน้าจอดังรูป

 • คลิกปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกเงื่อนไขการค้นหา
 • คลิกปุ่ม “ค้นหา” เพื่อค้นหาข้อมูล โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ลงบนตารางผลการค้นหาดังรูป

 • คลิกปุ่ม “กลับสู่เมนูหลัก” เพื่อกลับสู่เมนูหลัก

2. ยื่นชําระภาษีรถยนต์ประจําปีผ่านอินเตอร์เน็ต

 • ประชาชน ตรอ. หรือ นิติบุคคล เลือกเมนูบริการ ยื่นชําระภาษีรถยนต์ประจําปีผ่านอินเตอร์เน็ต โดยโปรแกรมจะแสดงหน้าจอโปรแกรมลงทะเบียนรถ และแสดงรายการรถที่ ลงทะเบียนไว้แล้ว(เฉพาะประชาชน) ดังรูป

3. โปรแกรมจะเปิดหน้าจอแรกของการยื่นชําระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต พร้อมกับข้อมูลรถ ข้อมูลถังแก็ส ข้อมูล พรบ. และข้อมูลเงินต่างๆ ดังรูป

4. โปรแกรมจะแสดงหน้าจอที่อยู่จัดส่งเอกสาร โดยให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลสถานที่จัดส่งเอกสาร ดังรูป

5. โปรแกรมจะแสดงหน้าจอช่องทางการชําระเงิน โดยจะมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ หักบัญชีผ่านอินเตอร์เน็ต บัตรเครดิต และพิมพ์ใบแจ้งชําระ ดังรูป

6. โปรแกรมจะแสดงหน้าจอรายละเอียดการยื่นชําระภาษี เพื่อให้ยืนยัน ดังรูป

7. ถ้าผู้ใช้งานเลือกวิธีการชําระแบบพิมพ์ใบแจ้งชําระหนี้ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

การตรวจสอบผลการชําระภาษี/ชําระเงิน/พิมพ์ซ้ำ

1.โปรแกรมจะแสดงหน้าจอตรวจสอบผลการชําระภาษี/ชําระเงิน/พิมพ์ซ้ำ ดังรูป

2. เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่องจะมีข้อมูลแสดง ดังรูป

3. กดปุ่ม “พิมพ์เอกสาร” เพื่อดูสถานะการชำระเงิน หลังจากนั้นจะขึ้นสถานะดังรูป

เงื่อนไขรถสำหรับยื่นชำระภาษีออนไลน์

รถที่สามารถยื่นชำระภาษีประจำปีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมีเงื่อนไขดังนี้

 • เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2), รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) และรถจักรยานยนต์ (รย.12) ที่จดทะเบียนทุกจังหวัด
 • รถประเภท รย.1, รย.2 และ รย.3 ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรก
  และรถ รย. 12 ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี นับจากวันจดทะเบียนครั้งแรก ต้องผ่านการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ก่อนชำระภาษี
 • รถประเภท รย.1, รย.2 และ รย.3 ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม หรือที่ไม่ต้องขอรับความเห็นชอบ
  ก่อนชำระค่าภาษีประจำปี
 • รถที่ค้างชำระค่าภาษีประจำปี เกิน 1 ปี ต้องผ่านการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)
  ก่อนชำระภาษี
 • ไม่ใช่รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (แก๊ส) ทุกชนิดเป็นเชื้อเพลิง
 • เป็นรถที่มีสถานะทางทะเบียน หรือไม่ถูกระงับทะเบียนเนื่องจากค้างชำระภาษีประจำปี ติดต่อกันครบ 3 ปี
 • ไม่ใช่รถที่ได้รับการยกเว้นค่าภาษีประจำปี
 • ไม่ใช่รถที่ถูกอายัดทะเบียน
 • ชำระภาษีประจำปีล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันครบกำหนดชำระภาษี

เงื่อนไข พ.ร.บ. ประกอบการยื่นชำระภาษี

ระบบชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเตอร์เน็ต ผู้ยื่นชำระสามารถซื้อกรมธรรม์ได้ทั้งจากในระบบ และซื้อผ่านผู้ให้บริการภายนอก ทั้งนี้ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องตรงตามความจริง และข้อมูล พ.ร.บ. ที่ระบุจะถูกตรวจสอบ และเป็นหลักฐานทางกฎหมาย ถ้าระบุข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นความจริง มีผลต่อความคุ้มครองของกรมธรรม์

 • กรณีซื้อกรมธรรม์ผ่านระบบ มีผู้ให้บริการ 2 ราย คือ บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด และบริษัทวิริยะ
  ประกันภัย จำกัด
 • กรณีซื้อกรมธรรม์จากภายนอก โดยกรอกข้อมูลบริษัทประกันภัย เลขที่กรมธรรม์ และวันสิ้นสุดอายุ
  ความคุ้มครอง (วันสิ้นอายุความคุ้มครองต้องไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากวันที่ยื่นชำระภาษีถึงวันสิ้น
  อายุคุ้มครองของ พ.ร.บ.)
 • กรมการขนส่งทางบก ขอแจ้งปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการยื่นชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเทอร์เน็ต
  สำหรับรถจักรยานยนต์ (รย.12) “ยกเลิก” การให้บริการซื้อกรมธรรม์
  ตามพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ผ่านระบบตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
  โดยผู้ยื่นชำระสามารถซื้อกรมธรรม์จากผู้ให้บริการภายนอกและนำข้อมูลมากรอกในระบบให้ถูกต้อง
  เพื่อประกอบการยื่นชำระภาษีรถประจำปีต่อไป สอบถามเพิ่มเติม โทร.1584

หมายเหตุ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบก ขอแจ้งปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการยื่นชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) ,รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2), รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) และรถจักรยานยนต์ (รย.12) สามารถซื้อกรมธรรม์ตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ได้ทั้งจากในระบบ หรือซื้อผ่าน ผู้ให้บริการภายนอกได้ตามปกติ เพื่อประกอบการยื่นชำระภาษีรถประจำปีต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584 / บริษัทเทเวศประกันภัยฯ ในเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น โทร 02-670-4444 ต่อ 8571 – 8576 นอกเวลาทำการ โทร 02-670-4444 ต่อ 1291 / บริษัทวิริยะประกันภัย ในเวลาทำการ 8.30-17.00 น. โทร 02-273-8240-50 ต่อ 222 ,223 ,261 ,262 คุณวรรณา ,คุณอรวรรณ

อัตราค่าบริการการต่อภาษีออนไลน์

 • ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ รายการละ 32 บาท(ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.61 เป็นต้นไป)
 • ค่าธรรมเนียมธนาคาร (กรณีชำระผ่านเคาน์เตอร์บริการ หรือหักบัญชีเงินฝาก) รายการละ 20 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต) 2% และ VAT 7% ของผลรวมยอดเงินทั้งหมด

ระยะเวลาดำเนินการต่อภาษีออนไลน์

กรณีที่ยื่นชำระภาษีตามขั้นตอนปกติไม่มีกรณีผิดพลาดหรือต้องตรวจสอบเพิ่มเติม ใช้ระยะเวลาดำเนินการดังนี้

 • เริ่มนับจากวันที่ชำระเงินภาษีรถผ่านธนาคาร/สถาบันการเงิน สำเร็จ
 • ธนาคาร/สถาบันการเงิน จัดส่งข้อมูลการชำระภาษีและจำนวนเงินให้กรมฯ 1 วันทำการถัดไป
 • กระบวนการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและยอดเงินที่ชำระจากธนาคาร/สถาบัน
  การเงิน 1-2 วันทำการ
 • กระบวนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(ป้ายวงกลม) พร้อมจัดเตรียมเอกสารเพื่อนำส่งไปรษณีย์ หลังจาก
  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและจำนวนเงินแล้ว 1-2 วันทำการ
 • จัดส่งเอกสารให้กับผู้ชำระภาษีตามที่กรอกในเว็บไซต์โดยไปรษณีย์ ประมาณ 2-5 วันทำการ
  ** รวมระยะเวลาตั้งแต่ชำระเงินค่าภาษีสำเร็จถึงวันที่ได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ ไม่เกิน 5 วันทำการ
  ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการ หมายเลข EMS หรือกรณีพบข้อผิดพลาด ได้ที่เว็บไซต์ ที่
  เมนู “ตรวจสอบผลการชำระภาษี/เปลี่ยนช่องทางชำระเงิน”

ขั้นตอนขอคืนเงินค่าภาษีรถ

เงื่อนไขการขอคืนเงินชำระภาษี

 1. มีการชำระเงินค่าภาษีถูกต้อง ผ่านระบบชำระภาษีรถยนต์ประจำปีผ่านอินเตอร์เน็ต
 1. มีการชำระภาษีซ้ำซ้อนในปีภาษีเดียวกัน ระหว่าง ระบบชำระภาษีรถยนต์ประจำปีผ่านอินเตอร์เน็ตกับ
  ระบบชำระภาษีรถยนต์ประจำปีผ่านอินเตอร์เน็ต หรือระบบชำระภาษีรถยนต์ประจำปีผ่านอินเตอร์เน็ต กับ
  ระบบชำระภาษีรถยนต์ผ่านสำนักงานขนส่ง หรือระบบชำระภาษีรถยนต์ประจำปีผ่านอินเตอร์เน็ต กับ
  ช่องทางชำระภาษีอื่นๆ
 2. ตรวจสอบการชำระภาษีซ้ำที่หน้าเว็บไซต์ที่เมนู “ตรวจสอบผลการชำระภาษี/เปลี่ยนช่องทางชำระเงิน” ที่
  สถานะการดำเนินการ ‘พบความผิดพลาดติดต่อกรม’

เอกสาร/หลักฐานประกอบ

 1. พิมพ์เอกสารการยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปีผ่านอินเตอร์เน็ต ที่เมนู “ตรวจสอบผลการชำระภาษี/
  เปลี่ยนช่องทางชำระเงิน” ที่สถานะการดำเนินการ ‘พบความผิดพลาดติดต่อกรม’ จากนั้นสามารถพิมพ์
  เอกสารโดยคลิกที่ ปุ่มเครื่องหมายพิมพ์
 2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีจากกรมการขนส่งทางบกฉบับจริงเท่านั้น
 3. สำเนาสมุดคู่มือรถ หน้าที่ระบุผู้ถือกรรมสิทธิ์รถคนปัจจุบัน
 4. สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือกรรมสิทธิ์รถ
 5. ใบมอบอำนาจ (กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์รถไม่ได้ดำเนินการเอง) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ
  อำนาจ
 6. กรณีรถติดไฟแนนซ์ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  • สำเนาสัญญาเช่าชื้อ
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนาม
  • สำเนาใบรับรองบริษัทไฟแนนซ์
  • ใบมอบอำนาจจากบริษัทไฟแนนซ์
 7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับโอนเงินภาษีคืน

สถานที่ขอคืนเงินชำระภาษี

 1. สอบถามเพื่อยืนยันการได้รับเงินชำระภาษีซ้ำซ้อน ที่เบอร์ 02-271-8888 ต่อ 9313
 2. เมื่อได้รับการยืนยันแล้วนำเอกสารหลักฐานยื่นที่ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร อาคาร 2 ชั้น 2 งาน
  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หรืองานรถจักรยานยนต์
 3. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมกับแจ้ง
  กำหนดการคืนเงินให้ทราบต่อไป

** ทั้งนี้ ขั้นตอนการขอคืนเงินต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ ซึ่งอาจจะทำให้ไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการคืนเงินค่าภาษี ดังนั้นให้ตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนการชำระเงินทุกครั้ง**

ธนาคารที่สามารถชำระภาษีรถ

ช่องทางการชำระเงิน

ข้อมูล กรมการขนส่งทางบก